Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Pogodna Jesień w mieście i gminie Inowrocław II edycja”, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, co oznacza ze Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów świadczenia usług opiekuńczych.

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności.: -pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych(żywieniowe, gospodarcze, organizacyjne) -opiekę higieniczną, pielęgnacyjną (mycie, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, słanie łóżka) -pielęgnację zaleconą przez lekarza, np. masowanie, oklepywanie, nie wchodzących w zakres usług specjalistyczne -zapewnienie / ułatwienie kontaktów z otoczeniem, z rodziną, środowiskiem lok. (organizacja wyjść z mieszkania, zaspokajanie potrzeb duchowych, w tym religijnych, kulturalno – rekreacyjnych) -inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby starszej.

Usługi świadczone są przez wykwalifikowane opiekunki, posiadające wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zamieszkiwanie na terenie miasta lub gminy Inowrocław oraz bycie osoba zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dotkniętą skutkami wystąpienia COVID-19.

 

Zapraszamy do kontaktu ze Spółdzielnią Socjalną „Twoje Smaki” ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław lub do kontaktu tel. 733-666-364, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cały czas Spółdzielnia Socjalna „Twoje Smaki” z siedzibą przy ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław prowadzi rekrutację do projektu pn.  „Pogodna Jesień w mieście i gminie Inowrocław II edycja” w ramach projektu grantowego współfinansowanego ze środków EFS  pn.: „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO ”,  w terminie od 01.09.2022 r. do 30.11.2022 r.

Projekt skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu miasta i gminy Inowrocław, w tym os. z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-202O.

Kryterium decydującym o przyjęciu do projektu będzie przynależność do grupy docelowej:

Grupy główne: Osoby dotknięte skutkami wystąpienia COVID-19,

Podgrupy: Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dodatkowo zastosujemy kryteria preferencji:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z wszystkich wymienionych poniższej kategorii:

a) doświadczające wielokrotnego wyklucz. Społecznego (zaświadczenie/ewentualnie oświadczenie);

b) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (stosowne zaświadczenie/orzeczenie);

c) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz os. z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (zaświadczenie/opinia lekarskie inne odpowiednio stwierdzające powyższe);

d) korzystających z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina) (zaświadczenie o pomocy);

e) zamieszkanie na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w LPR lub Gminnym PR (oświadczenie)

Za każdą z w/w preferencji premia na liście rekrut. w wysokości 3 pkt. (max 15 pkt.)

 - kryteria punktowe: wiek 60+ 3 pkt; wiek 70+ 4 pkt.; wiek 80+ 5 pkt. Zamieszkanie na wsi +2 pkt.

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatne usługi opiekuńcze w dni powszednie, soboty, niedziele święta świadczone w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu.

 

Więcej informacji w Spółdzielni Socjalnej „Twoje Smaki”

ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław

tel. 733-666-364

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przypominamy, że Spółdzielnia Socjalna „Twoje Smaki” z siedzibą przy ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław realizuje projekt pn.  „Pogodna Jesień w mieście i gminie Inowrocław II edycja” w ramach projektu grantowego współfinansowanego ze środków EFS  pn.: „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO ”,  w terminie od 01.09.2022 r. do 30.11.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, świadczonych w interesie ogólnym, poprzez zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych 12 osobom fizycznym zamieszkującym na terenie miasta i gminy Inowrocław, dotkniętym skutkami COVID-19, w szczególności osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie 3 miesięcy realizacji projektu.

W ramach projektu realizowane będą usługi opiekuńcze w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu. Usługi opiekuńcze świadczone będą bezpłatnie. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły przez cały okres trwania projektu do momentu zrekrutowania założonej liczby osób.

 

Więcej informacji w Spółdzielni Socjalnej „Twoje Smaki”

ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław

tel. 733-666-364

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
 

Informujemy o możliwości pobrania dokumentów drogą elektroniczną do udziału w projekcie pn. „Pogodna Jesień w mieście i gminie Inowrocław II edycja” w ramach projektu grantowego współfinansowanego ze środków EFS  pn.: „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO ”, w terminie od 01.09.2022 r. do 30.11.2022 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikowalność uczestnictwa w projekcie (zaświadczenia/ew. oświadczenia) można składać osobiście, pocztą tradycyjną i elektroniczną:

Spółdzielnia Socjalna „Twoje Smaki”, ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław, tel. 733-666-364, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz_zgoszeniowy

Zaswiadczenie_lekarskie

 

 

 

Restauracja "Twoje Smaki"

 

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 +48 733 666 364
 ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
otwarte: pn-pt 9:00 - 17:00
 
Znajdź nas:

Informacja PFR

Beneficjent oświadcza, że zgodnie z § 14 ust. 1 lit. i) Regulaminu dopełnił obowiązku umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz zobowiązuje się utrzymywać tę informację przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych).

Zobacz gdzie się znajdujemy: