Opis projektu

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Socjalna „Twoje Smaki” z siedzibą przy ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław realizuje drugą edycję projektu „Pogodna Jesień w mieście i gminie Inowrocław II edycja” w ramach projektu grantowego współfinansowanego ze środków EFS  pn.: „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO ”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, świadczonych w interesie ogólnym, poprzez zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych 12 osobom fizycznym zamieszkującym na terenie miasta i gminy Inowrocław w powiecie inowrocławskim, w województwie kujawskopomorskim, dotkniętym skutkami COVID-19, w szczególności osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie 3 miesięcy realizacji projektu. Cel projektu "Pogodna Jesień w mieście i gminie Inowrocław II edycja" doprowadzi do zwiększenia liczby świadczonych usług opiekuńczych oraz środowisk, w których te usługi są świadczone w mieście i gminie Inowrocław, a tym samym zgodny jest z celem programu i celem projektu grantowego. Cele te zostaną osiągnięte poprzez udzielenie łącznie 1220 godzin usług opiekuńczych w dni powszednie, soboty, niedziele i święta min. 12 mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Ponadto, celem jest zapewnienie kontynuacji zatrudnienia dla opiekunów/ek oraz dostępu do dofinansowanych usług opiekuńczych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Powyższy cel zrealizowany zostanie w okresie 01.09.2022r. - 30.11.2022 r.

Grupę docelową w projekcie stanowić będą osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu miasta i gminy Inowrocław, w tym os. z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Kryterium decydującym o przyjęciu do projektu będzie przynależność do grupy docelowej:

 • Grupy główne: Osoby dotknięte skutkami wystąpienia COVID-19,
  • Podgrupy: Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, należące do następujących podgrup:
   • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
   • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
   • osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
   • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
   • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.);
   • osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
   • członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
   • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
   • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
   • osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego;
   • osoby korzystające z PO PŻ.

Dodatkowo zastosujemy kryteria preferencji:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z wszystkich wymienionych poniższej kategorii:
  • a) doświadczające wielokrotnego wyklucz. społecznego (zaświadczenie/ewentualnie oświadczenie);
  • b) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (stosowne zaświadczenie/orzeczenie);
  • c) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz os. z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (zaświadczenie/opinia lekarskie inne odpowiednio stwierdzające powyższe);
  • d) korzystających z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina) (zaświadczenie o pomocy);
  • e) zamieszkanie na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w LPR lub Gminnym PR (oświadczenie)

Za każdą z w/w preferencji premia na liście rekrut. w wysokości 3 pkt. (max 15 pkt.)
kryteria punktowe:

 • wiek 60+ 3 pkt;
 • wiek 70+ 4 pkt.;
 • wiek 80+ 5 pkt.
 • Zamieszkanie na wsi +2 pkt.


Więcej informacji w Spółdzielni Socjalnej „Twoje Smaki”
ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
tel. 733-666-364
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Restauracja "Twoje Smaki"

 

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 +48 733 666 364
 ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
otwarte: pn-pt 9:00 - 17:00
 
Znajdź nas:

Informacja PFR

Beneficjent oświadcza, że zgodnie z § 14 ust. 1 lit. i) Regulaminu dopełnił obowiązku umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz zobowiązuje się utrzymywać tę informację przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych).

Zobacz gdzie się znajdujemy: