Rekrutacja do projektu trwa

Cały czas Spółdzielnia Socjalna „Twoje Smaki” z siedzibą przy ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław prowadzi rekrutację do projektu pn.  „Pogodna Jesień w mieście i gminie Inowrocław” w ramach projektu grantowego współfinansowanego ze środków EFS  pn.: „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”,  w terminie od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r.

Projekt skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu miasta i gminy Inowrocław, w tym os. z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Kryterium decydującym o przyjęciu do projektu będzie przynależność do grupy docelowej:

Grupy główne: Osoby dotknięte skutkami wystąpienia COVID-19,

Podgrupy: Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dodatkowo zastosujemy kryteria preferencji:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z wszystkich wymienionych poniższej kategorii:
 1. doświadczające wielokrotnego wyklucz. Społecznego (zaświadczenie/ewentualnie oświadczenie);
 2. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (stosowne zaświadczenie/orzeczenie);
 3. z niepełnosprawnością sprzężoną oraz os. z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (zaświadczenie/opinia lekarskie inne odpowiednio stwierdzające powyższe);
 4. korzystających z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina) (zaświadczenie o pomocy);
 5. zamieszkanie na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w LPR lub Gminnym PR (oświadczenie)

  Za każdą z w/w preferencji premia na liście rekrut. w wysokości 3 pkt. (max 15 pkt.)
 • kryteria punktowe:
  • wiek 60+ 3 pkt;
  • wiek 70+ 4 pkt.;
  • wiek 80+ 5 pkt.
  • Zamieszkanie na wsi +2 pkt.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne usługi opiekuńcze w dni powszednie, soboty, niedziele święta świadczone w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu.

Więcej informacji w Spółdzielni Socjalnej „Twoje Smaki”
ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
tel. 733-666-364
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Restauracja "Twoje Smaki"

 

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 +48 733 666 364
 ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
otwarte: pn-pt 9:00 - 17:00
 
Znajdź nas:

Informacja PFR

Beneficjent oświadcza, że zgodnie z § 14 ust. 1 lit. i) Regulaminu dopełnił obowiązku umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz zobowiązuje się utrzymywać tę informację przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych).

Zobacz gdzie się znajdujemy: